Stop dæmoniseringen af et muligt nyttigt produkt for rygere!

Fallen-693279

Stop dæmoniseringen af et muligt nyttigt produkt for ryger

“The Pharmaceutical Journal”, 10. september 2014 – af Clive Bates

Oversættelse: Henrik Herskind

Tvungen regulering af elektroniske cigaretter kan ødelægge en sikker erstatning for rygning

Markedet for elektroniske cigaretter er hastigt voksende, og der er hidtil ikke fremkommet dokumentation for alvorlige sundhedsmæssige risici i forbindelse med deres anvendelse. En stor del af mediedækningen har fokuseret på risici og potentielle ulemper ved disse produkter. Men vi må træde et skridt tilbage fra denne ubegrundede frygt og overveje e-cigaretter i et andet lys.

E-cigaretter tilbyder et vægtigt svar på rygningens groteske sygdomsbyrde, noget som burde tale til alle med en interesse i folkesundheden. E-cigaretter giver et tilfredsstillende alternativ til at ryge, fordi brugeren fortsat indtager nikotin, det aktive stof i tobak. Men når folk inhalerer damp fra en e-cigaret, får de ikke de skadelige forbrændingsprodukter fra cigaretrøg.

Der er 10 millioner rygere i Storbritannien (ca. 20% af den voksne befolkning) og omkring 1,3 milliarder på verdensplan – det nuværende årlige for tidlige dødstal, der tilskrives rygning, er henholdsvis 100.000 og seks millioner. World Health Organization (WHO) anslår ud fra den nuværende udvikling, at der i det 21. århundrede vil være en milliard for tidlige dødsfald med rygning som årsag.

Sundhedsvæsenet fastslår, at e-cigaretter kan erstatte brugen af cigaretter og give et tilfredsstillende alternativ til rygning, og brugen af e-cigaretter forventes at være mindst 20 gange sikrere end at ryge tobakscigaretter [1].

En undersøgelse offentliggjort af “Action on Smoking and Health” i juli 2014 [2] viste, at 2,1 millioner i Storbritannien bruger e-cigaretter, og at omkring en tredjedel heraf nu er ex-rygere. Den direkte påvirkning af velfærden og de langsigtede udsigter for disse 700.000 mennesker er en præstation, som ikke kræver sundhedsvæsenets ressourcer eller andre offentlige udgifter. En Wall Street analytiker – Bonnie Herzog fra Wells Fargo Securities – forudser, at e-dampning vil overgå rygning inden for et årti [3]. Andre analytikere er mindre positive, men mange ser et stort potentiale. Hvis der sker ændringer bare nær denne størrelsesorden, vil det være et af de mest bemærkelses-værdige folkesundhedsfænomener i historien.

Risici og bekymringer

Ingen kan påstå, at e-dampning er helt godartet, men det behøver det ikke at være for at gøre et stort indhug på byrden af rygerrelaterede sygdomme. Kemiske undersøgelser af e-væsker afslører spor af forurenende stoffer og termiske nedbrydningsprodukter, der er potentielt skadelige, men på et lavt niveau, der gør det usandsynligt, at de skulle udgøre en væsentlig trussel.

Den hidtil mest omfattende gennemgang af e-cigaretter er udført af Igor Burstyn ved Drexel Uni-versity, Philadelphia [4].

“Den nuværende viden om kemi i væsker og luftpartikler i forbindelse med elektroniske cigaretter indikerer, at der er ikke er nogen beviser for, at e-dampning producerer inhalerbare eksponeringer af
forurenede stoffer, der kunne berettige sundhedsmæssige betænkeligheder set i forhold til de stan-darder, der anvendes omkring sikkerheden ved arbejdspladser,” konkluderede han. “Eksponeringen af omgivelserne vil sandsynligvis være flere størrelsesordener mindre, og dermed ikke udgøre nogen væsentlig bekymring.”

Vi kan ikke udelukke uventede effekter i fremtiden, men vi ved allerede nu – fra den involverede kemi, fra toksikologien ved væsker og dampe, fra produktafprøvninger og fra undersøgelser af brugernes tillid – nok til at kunne sige, at e-cigaretter kan have en positiv indvirkning på sundheden hos dem, der skifter fra at ryge.

Modstandere af e-cigaretter koncentrerer sig nu om “befolknings”argumenter. Argumenterne går på, at selv om e-dampning er betydeligt mindre farligt end at ryge, vil det på befolkningsniveau kunne være mere farligt, fordi det ændrer den måde, folk ryger på. For eksempel kan e-cigaretter tjene som en “gateway” til rygning for unge; de kan afholde folk fra at holde op med at ryge; og de kan ‘re-normalise’ rygning i samfundet.

Faktisk har ingen af disse teoretiske virkninger hidtil vist sig. Som forventet fortrænger e-cigaretter rygning, som en af Storbritanniens førende eksperter i rygestop, Robert West fra University College London, påpeger.

“Beviser strider imod den opfattelse, at elektroniske cigaretter undergraver tobakskontrollen eller “renormaliserer” rygning. Derimod kan de bidrage til en reduktion i antallet af rygere i kraft af den øgede succes for rygestop,” siger han.

Skrækscenarier

Enhver, der har et håb om at få et indblik i sikkerheden omkring e-cigaretter ved at læse aviser, bør være opmærksom. Det er noget af en propagandakrig, der raser, og der offentliggøres ukritisk man-ge falske påstande. For eksempel fik det faktum, at størrelsen af e-damppartikler ligner tobaksrøg, Metro til at skrive en artikel den 30. juli 2014 med overskriften “E-cigaretter ‘kan også forårsage lungekræft'”[5] . Selvfølgelig gør tobaksrøg skade. Men det er helt anderledes for e-cigaret damp.

Fagfolk, der søger vejledning om den videnskabelige udvikling, bør konsultere litteraturgennem-gange i den formelle akademiske presse. Det seneste og autoritative bidrag er af Peter Hajek og kolleger, publiceret i tidsskriftet Addiction [6]. Forfatterne konkluderer: “Sundhedsprofessionelle kan overveje at rådgive rygere, der er ude af stand til eller uvillige til at holde op på andre måder, om at skifte til [elektroniske cigaretter] som et sikrere alternativ til rygning og en mulig vej til fuldstændigt ophør med brugen af nikotin.”

Tobaksindustriens rolle i e-cigaretmarkedet er en anden kilde til bekymring for kritikere. I praksis er det svært at se, hvordan det kan være negativt: tobaksindustrien er truet af e-cigaretter og er kommet ind på markedet ved at opkøbe virksomheder. For at overleve, vil de enkelte selskaber være nødt til at producere alternativer af høj kvalitet eller risikere at miste markedsandele til andre tobaksselskaber eller til ikke-tobak e-cigaret selskaber. Konkurrencen vil tvinge dem til at lave bedre produkter, og som resultat heraf vil de blive en drivkraft for et storstilet skifte fra rygning til e-dampning.

Risikoen ved regulering

Den udvikling, der mest sandsynligt er til fare for e-cigaret markedet, er ikke tobaksindustrien, men overdreven regulering. Det kan synes som et paradoks, men centralt i udfordringerne ved regulering er der et ‘dobbelt negativ’: når man er hård ved e-cigaretter, er man samtidig hård ved det konkurrencedygtige alternativ til cigaretter – og det kan føre til mere rygning og mere sygdom, end det forhindrer.

I en rapport om elektroniske nikotin leveringssystemer (ENDS) offentliggjort i august 2014 opfordrede World Health Organization (WHO) til en skrappere regulering af e-cigaretter. WHO har udsendt en række anbefalinger, herunder en anbefaling om forbud mod indendørs brug indtil der er beviser for, at udåndet damp ikke er skadeligt, en anbefaling om stop for salg til børn og en anbefaling om at sætte sundhedsadvarsler på nikotinholdige produkter. Det anbefales også, at producenterne og andre forhindres i at omtale produkterne som rygestophjælpemidler, indtil der er videnskabeligt bevis for deres effektivitet.

Imidlertid blev det videnskabelige grundlag bag WHO-rapporten stærkt kritiseret af britiske og europæiske eksperter [7] mindre end en uge efter offentliggørelsen, og Department of Health var hurtig til at afvise WHO’s forslag om et juridisk forbud mod e-dampning på offentlige steder [8]. Politiske eksperter advarer om, at overdreven hård regulering af e-cigaretter beskytter salget af cigaretter effektivt og forårsager mere sygdom og død. Kampen om den rette balance mellem regulering og kommerciel frihed er sikker på at fortsætte.

I øjeblikket er e-cigaretter [i Storbritannien] reguleret som almindelige forbrugsvarer, men siden 2010 har “Medicines and Healthcare”s produktreguleringskontor (MHRA) tilskyndet virksomhederne til frivilligt at indgive licensansøgninger for e-cigaretter, så de kan blive godkendt som medicin og dermed lægemidler.

Den Europæiske Union har udarbejdet en regulering af e-cigaretter i det reviderede tobaksvaredirektiv, som skal træde i kraft fra maj 2016 og gælde for e-cigaretter, der indeholder op til 20 mg/ml nikotin. Direktivet omfatter et forbud mod reklame, der vil beskytte cigaretter fra konkurrence; grænser for størrelsen af væskebeholdere; og skrappe advarsler, der skal dække 30% af pakningen. Grænseværdierne blev forhandlet bag lukkede døre uden noget troværdigt videnskabeligt eller retsmæssigt grundlag. E-cigaretter med stærkere koncentrationer af nikotin, der anvendes af mere afhængige rygere, vil kræve tilladelse fra MHRA som ‘over-the-counter’ medicin i Storbritannien.

Systemet med medicinreguleringer er ikke velegnet til at regulere rekreative produkter, fordi pro-dukterne ikke er medicin, hverken retligt eller ifølge sund fornuft. Systemet indebærer store om-kostninger, byrder, restriktioner og unødvendige tekniske krav, der vil begrænse udbuddet af pro-dukter og antallet af leverandører og samtidig virke som en hindring for innovation. Det er sandsyn-ligt, at kun tobaksselskaber på vej ind i markedet vil være i stand til at deltage.

Hvad skal der ske nu?

Planerne for en skrappere regulering kan skade markedet for e-cigaretter. En nytænkning er nødvendig – enten gennem en ændret politik eller gennem EF-Domstolen. Der er få ting, der er dårligt, og meget, der er positivt med markedet, som det fungerer i dag. Markedet ville drage fordel af en ægte let regulering, som opbygger forbrugernes tillid, men i stedet kan forslagene ødelægge gode virksomheder og i høj grad begrænse mangfoldigheden af produkterne.

Nogle ændringer vil være nyttige, såsom renheds- og sikkerhedsstandarder for e-væsker, nogle designbegrænsninger for e-dampningstanke, børnesikre væskebeholdere, relevante sundheds-budskaber, der tilskynder rygere til at skifte, og markedsføringsrestriktioner svarende til de, der gælder for alkohol. Moderat regulering kan være befordrende, men dette er en markedsbåret revolu-tion, som bør ledes af forbrugerne, innovative producenter og engagerede detailhandlere. Hvis myndighederne griber for stærkt ind, vil de ende med at gøre mere skade end gavn.

Clive Bates samarbejdede med 53 specialister i nikotinvidenskab og offentlig sundhed om at koordinere og aflevere et brev til Margaret Chan, generaldirektør for WHO, hvor man argumenterer mod overdreven regulering af e-cigaretter og opfordrer til forsigtighed i håndteringen af mere sikre alternativer til rygning, når WHO er vært for den sjette konference i dets “Framework Convention on Tobacco Control”, som skal afholdes i Moskva den 13. til 18. oktober 2014.

Noter:
[1]West R, Hajek P, Mcneill A, et al. Electronic cigarettes: what we know so far. A report to UK All Party Parliamentary Groups. Smoking in England, 2014.
[2]Use of electronic cigarettes in Great Britain. Action on Smoking and Health. July 2014.

[3]The Economist. Kodak moment. 28 September 2013. http://www.economist.com/news/business/21586867-regulators-wrestle-e-smokes-tobacco-industry-changing-fast-kodak-moment (accessed 10 September 2014)

[4]Burstyn I. Peering through the mist: what does the chemistry of contaminants in electronic ciga-rettes tell us about health risks? Department of Environmental and Occupational Health School of Public Health, Drexel University, Philadelphia. Published July-August 2014.

[5]Metro. E-cigarettes and vaping ‘may cause lung cancer like normal cigarettes’. 29 July 2014. http://metro.co.uk/2014/07/29/e-cigarettes-and-vaping-may-cause-lung-cancer-like-normal-cigarettes-4813648/ (accessed 10 September 2014)

[6]Hajek P, Etter J, Benowitz N, et al. Electronic cigarettes: review of use, content, safety, effects on smokers and potential for harm and benefit. Addiction 2014. doi:10.1111/add.12659 (accessed 10 September 2014)

[7]McNeill A, Etter J-F, Farsalinos K, et al. A critique of a WHO-commissioned report and associat-ed article on electronic cigarettes. Addiction 2014. doi:10.1111/add.12730 (accessed 10 September 2014)

[8]The Guardian. E-cigarettes: no indoor smoking ban planned in England despite WHO call. 26 August 2014. http://www.theguardian.com/society/2014/aug/26/e-cigarettes-no-indoor-smoking-ban-england (accessed 10 September 2014)

Kilde: The Pharmaceutical Journal, 20 September 2014, Vol 293, No 7828, online

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.