Vedtægter

Dansk e-Damper Forening

Vedtægter af den 13.11.2016

Foreningen er stiftet den 10.02.2013 – ved stiftende generalforsamling.

§1 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er ”Dansk e-Damper Forening” eller forkortet ”DADAFO”. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.
1.2 Foreningens hjemsted er Danmark, nærmere betegnet den siddende formands hjemkommune.

§2 Organisation
2.1 Dansk e-Damper Forening er en landsdækkende forening.
2.2 Der kan dannes lokalafdelinger i Danmark med Dansk e-Damper Forening som hovedorganisation, hvis de kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter.
2.3 Kontakt med medierne og udtalelser på foreningens vegne, kan kun ske gennem hovedorganisationen, eller gennem samarbejde med hovedorganisationen.
2.4 Dansk e-Damper Forenings til enhver tid gældende vedtægter er udgangspunkt for lokalafdelingerne.
2.5 Lokalafdelingerne kan søge om tilskud efter folkeoplysningsloven, hvis de ønsker dette.
2.6 Lokalforeningernes budgetter skal godkendes af hovedorganisationen

§3 Formål
3.1 Dansk e-Damper Forening er en privat forening, som vil oplyse om e-dampning og varetage alle damperes interesser. At tilegne sig korrekt viden om e-damp og holde denne viden opdateret samt videreformidle den til samfundet gennem folkeoplysning, være den negativ såvel som positiv, samt at samarbejde med andre der arbejder for korrekt information omkring e-damp såvel nationalt som internationalt.
3.2 Dansk e-Damper Forening har også til formål at virke gennem arrangementer af folkeoplysende karakter.

§4 Medlemskab
4.1 Alle, der er fyldt 18 år, og som kan tilslutte sig Dansk e-Damper Forenings formål og vedtægter, kan optages som medlem.
4.2 Forhandlere og andre med arbejdsrelateret økonomisk interesse i e-damp, som kan tilslutte sig Dansk e-Damper Forenings formål og vedtægter, kan tegne et støtte-medlemskab uden stemmeret og uden mulighed for at bestride nogen form for poster i foreningen eller være medlemmer af forretningsudvalget.
4.3 Der skal laves en intern liste over medlemmer, og en intern liste over støttemedlemmer, som til enhver tid skal kunne indses af medlemmerne i foreningen, samt kunne forelægges offentlige myndigheder på forlangende, som dokumentation for antallet af medlemmer af foreningen, f.eks. ved søgning af foreningstilskud m.m.
Udlevering af navne til personer der ikke er medlem af foreningen, vil aldrig finde sted. jf. Datatilsynet og Datasikkerhedsloven/Registerloven.
Stemmeberettigede medlemmer kan altid få udleveret en liste over alle andre stemmeberettigede medlemmer, for at opfylde kravene i Foreningsloven.
4.4 Listen over støttemedlemmerne kan offentliggøres.
4.5 Det er muligt at tegne et gratis basismedlemskab, der giver adgang til DADAFOs Facebook-gruppe, samt at man pr. mail får tilsendt foreningens nyhedsbreve. Basismedlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen, men kan deltage aktivt i foreningens arbejde. Basismedlemmer kan ikke bestride ledende poster i udvalg og arbejdsgrupper.
4.6 Ændring i medlemsstatus i forbindelse med overgang til støttemedlemskab
Det påhviler altid det enkelte medlem, at indberette til foreningen, hvis der sker ændringer i medlemsstatus, fra enten basis eller fuldt medlemskab til støttemedlemskab. Ligeledes hvis man vil have ændret fra støttemedlemskab til basis eller fuldt medlemskab, som følge af at medlemmet ikke længere er forhandler eller har anden arbejdsrelateret eller økonomisk interesse i e-damp.

§5 Kontingent
5.1 Til drift af foreningens formål, fastsættes der et årligt kontingent på generalforsamlingen.
5.2 Kontingentet opkræves primo januar.
5.3 Kontingentet betales årligt med forfald den 1. februar.
5.4 Ved indmeldelse bliver kontingentet udregnet efter hvilket kvartil indmeldelsen sker.
5.5 Kontingent for et basismedlemskab andrager kr. 0

§6 Udmeldelse
6.1 Udmeldelse kan ske til enhver tid uden refusion af det betalte kontingent.
6.2 Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretæren.
6.3 Manglende betaling af kontingentet senest primo februar betragtes ikke som en udmeldelse, men blot at medlemskabet ændres til et basismedlemskab.

§7 Eksklusion
7.1 Forretningsudvalget kan ekskludere et medlem eller støttemedlem, der ved ord eller handling har forbrudt sig mod Dansk e-Damper Forenings formål, vedtægter og regler.
7.2 Medlemmet eller støttemedlemmet har ret til at blive hørt, inden forretningsudvalget træffer sin afgørelse om eksklusion.
7.3 Ekskluderede medlemmer eller støttemedlemmer kan søge om genoptagelse ved næstkommende generalforsamling.
7.4 Ved misbrug af foreningens midler, indstilles medlemmet øjeblikkeligt for forretningsudvalget til vurdering om evt. ekskludering.

§8 Generalforsamlingen
8.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
8.2 Der afholdes en årlig generalforsamling.
8.3 Der indkaldes til generalforsamling senest fire uger forinden med en foreløbig dagsorden per e-mail.
8.4 Alle medlemmer kan fremsætte ønske om at få punkter med på dagsorden. De sendes til sekretæren per e-mail, så de kan være denne i hænde senest tre uger inden generalforsamlingen.
8.5 Formandens beretning er fast punkt på dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
– Valg af stemmetællere.
– Valg af dirigent.
– Valg af referent.
– Formandens beretning.
– Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget.
– Behandling af indkomne forslag.
– Fastsættelse af kontingent jf. §5 stk. 1.
– Valg af bestyrelse og suppleant(er).
– Eventuelt.
8.6 Der udsendes en endelig dagsorden til medlemmerne per e-mail senest to uger inden generalforsamlingen.

§9 Bestyrelsen
9.1 Bestyrelsen og dens suppleanter vælges på generalforsamlingen som konstitueret bestyrelse blandt foreningens medlemmer. Støttemedlemmerne er ikke valgbare.
9.2 Valgperioden for medlemmer af bestyrelsen og bestyrelsens suppleanter er et år.
9.3 Bestyrelsen består af fem medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, to menige medlemmer. Samt to suppleanter.
9.4 Bestyrelsen står for foreningens daglige drift og fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
9.5 Bestyrelsen arbejder tæt sammen med forretningsudvalget.
9.6 Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde mindst hvert kvartal.
9.7 Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne og indkaldes dertil.
9.8 Bestyrelsen skal være fuldtallig, for at der kan træffes afgørelser ved bestyrelsesmøder. Og enten formanden eller næstformanden skal være til stede. Såfremt et bestyrelsesmedlem er forhindret i at fremmøde, tiltræder en suppleant som stemmeberettiget bestyrelsesmedlem.
9.9 Ved stemmelighed træffer bestyrelsesformanden den endelige afgørelse og i tilfælde af at bestyrelsesformanden ikke er til stede, træffer næstformanden den endelige afgørelse.

§10 Forretningsudvalget
10.1 Forretningsudvalget består af aktive medlemmer af foreningen, formænd for arbejdsudvalgene, samt minimum én repræsentant fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan indstille aktive medlemmer af foreningen, til forretningsudvalget.
10.2 Forretningsudvalget afholder forretningsudvalgsmøde mindst hvert kvartal.
10.3 Ved konstituerende forretningsudvalgsmøde, vælges der en formand ved simpelt flertal.
10.4 Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
10.5 Alle beslutninger træffes i forretningsudvalget ved konsensus. Kan der ikke opnås konsensus, stemmes der med simpelt flertal.
10.6 Ved stemmelighed træffer forretningsudvalgets formand den endelige afgørelse.
10.7 Forretningsudvalget kan nedsætte arbejdsudvalg. Medlemmerne af arbejdsudvalgene skal være medlem af DADAFO. Et støttemedlem kan være medlem af et arbejdsudvalg, dog ikke som formand for udvalget.
10.8 Arbejdsudvalgenes formænd vælges ved simpel afstemning blandt det enkelte arbejdsudvalgs medlemmer.
10.9 Godkendelse for kommende års budgetoplæg finder sted i forretningsudvalget senest i oktober måned. Det kan kun ske ved konsensus eller afstemning.
10.10 Forretningsudvalget kan indgive budgetønsker ultimo august til næste års budget.
10.11 Forretningsudvalget fastsætter et max. udgiftsbeløb, et bestyrelsesmedlem kan foretage uden det skal forelægges for den resterende bestyrelse.
10.12 Modtager et medlem af bestyrelsen eller forretningsudvalget en gave, i forbindelse med foreningsarbejdet, skal dette indberettes til og godkendes af forretningsudvalget. Gaver givet til bestyrelsen eller forretningsudvalget skal offentliggøres.

§11 Tegningsret
11.1 Dansk e-Damper Forening tegnes altid af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer hver for sig kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bank-/giro-konti hver for sig.

§12 Vedtægtsændringer
12.1 Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen.
12.2 Vedtægtsændringer kan kun ske ved afstemning og kræver et flertal af to tredjedel af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§13 Ekstraordinær generalforsamling
13.1 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af forretningsudvalgets medlemmer eller en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
13.2 Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest to uger forinden og senest fire uger efter ønsket derom er fremsat.

§14: Regnskab og økonomi
14.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
14.2 Det reviderede regnskab og indeværende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest fire uger inden generalforsamlingen.
14.3 Regnskabet skal revideres af en revisor. Bestyrelsen indstiller en revisor, til forretningsudvalgets accept, der ej kan være medlem af hverken bestyrelsen eller forretningsudvalget. Uanmeldt kasseeftersyn kan ske, når revisoren ønsker dette. Bestyrelsen har forpligtigelse til at der til enhver tid er en revisor.
14.4 Dansk e-Damper Forening hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og støttemedlemmer nogen personlig hæftelse.

§15 Foreningens opløsning
15.1 Opløsningen af Dansk e-Damper Forening kræver to tredjedele af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings stemmeberettigede medlemmer.
15.2 Opløsningen skal herefter godkendes af en ekstraordinær generalforsamling.
15.3 Ved opløsningen skal Dansk e-Damper Forenings formue overdrages til almennyttige formål. Til sidste opløsende generalforsamling stemmes der om, hvilket almennyttige formål formuen skal overdrages til.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling 13.11.2016.

Vedtægterne er oprettet den 10.02.2013
Revideret den 16.02.2014
Revideret den 29.03.2015
Revideret den 13.11.2016 (Gældende)

Gældende vedtægter kan downloades som PDF-fil – Tryk HER

Comments are closed.