Høringssvar fra DADAFO

DADAFO – Dansk e-Damper Forening, indsendte den 19.01.2016 høringssvar i forbindelse med:

“Lovforslag om regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere”

Hele høringssvaret kan læses her – og downloades som PDF-fil. Tryk på forsiden nedenfor:

Sundheds- og Ældreministeriet havde indtil den 19.01.2016, haft et lovforslag ang. regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere i høring. Og som forbrugernes organisation, har DADAFO indsendt et høringssvar.

Fokuspunkter fra forbrugerne er bl.a.:

• Der er mange gode aspekter ved lovforslaget – s.s. indførelse af en aldersgrænse for køb af nikotinholdige produkter, på minimum 18 år. Aldersgrænsen er rimelig, så længe der også følger ressourcer med til håndhævelse af loven, så både forbrugere og forhandlere kan være sikre på at det i fremtiden bliver umuligt for mindreårige at erhverve sig e-damp produkter

• Lovforslaget vil også lovliggøre salg af nikotinholdige produkter, som ikke vil blive automatisk klassificeret som værende medicinalprodukter. Dog vil den kommende lov klassificere damp-produkter som værende tobaksprodukter, på trods af at de væsker der anvendes til fordampning ikke indeholder så meget som ét milligram tobak

• Der er endelig skabt forståelse for i lovforslaget, at tobaksrøg og damp er to vidt forskellige ting, som ikke tåler sammenligning mht. skadelighed som hverken aktiv eller passiv røg/damp. I lovforslaget lader man det være op til hver enkelt arbejdsplads, spisested/beværtning m.m. at lave sine egne regler – om man vil tillade eller forbyde brugen af damp

• Der fokuseres desværre i lovforslaget for meget på, at nikotin i sig selv skulle være et utroligt skadeligt og farligt stof – på trods af at loven sætter meget lave grænser for mængden af nikotin i de produkter der med loven bliver gjort lovlige at købe og sælge i Danmark

• Der fokuseres desværre også for meget i lovforslaget på, at loven primært skal være med til at beskytte børn og unge under 18 år, fra at starte på et forbrug af nikotinholdige produkter – og dette fokus sker på bekostning af de 17-22% rygere i Danmark, hvoraf 63,5% af dem har ytret ønske om at de meget gerne vil stoppe med at ryge. De fleste rygere i Danmark har forsøgt mange gange forgæves at blive tobakken kvit, og for ca. 74.000 er det til dato lykkedes at blive røgfri ved hjælp af det langt mindre skadelige alternativ der findes ved et skifte til e-damp

• Et hurtigt regnestykke (se DADAFOs høringssvar) estimerer, at den danske statskasse kan spare 52,5 mia. kr. hvis bare 25% af de danske rygere kan skifte tobakken ud med damp, pga. lavere udgifter til sundhedsomkostninger i fremtiden

• Lovforslaget/loven er desværre et udtryk for overformynderi og overregulering, via EU-direktiv 2014/40/EU – der blev vedtaget primo 2014. Direktivet er desværre udført på et usolidt og uvidenskabeligt grundlag, hvilket medfører stor frustration og afmagt fra forbrugernes side, da de produkter som de hidtil har været vant til at anvende, med stor sandsynlighed meget snart vil forsvinde fra butikshylderne, som følge af kravet om implementering af direktivet i dansk lov. Den danske regering, og regeringerne i de andre EU-lande, bør snarest anmode EU-Kommissionen om en opsummering af direktivets artikel 20, der omhandler e-damp produkter – og en klarlægning af, om direktivet er udført på et robust grundlag.

DADAFO håber på det bedste i forbindelse med den danske implementering af direktivet i dansk lov – men frygter at det desværre bliver forbrugerne der kommer til at bøde for den overregulering der vil finde sted.

One Response to "Høringssvar fra DADAFO"

  1. Pingback: Lovforslag L144 til 1. behandling

Comments are closed.